Saturday 25 April 2020

பார்ப்பனர் பற்றி திருமூலர்

-புலவர் கோ . இமயவரம்பன் 

சைவ சமயத்தவர் தங்கள் மதத்திற்குப் பெரிய ஆதாரமாகத் தமிழில் உள்ள ஆகமங்களைத்தாம் காட்டுவர் இந்த ஆகமம் பன்னிரண்டு திருமுறைகளையும் , பதினான்கு சித்தாந்த சாத்திரங்களையும் கொண்டது என்றும் கூறுவர் . இந்த பன்னிரண்டு திருமுறைகளில் 10 - வது திருமுறையாகத் திருமூலரின் திருமந்திரம் வைக்கப்பட்டுள்ளது . அதில் திருமூலர் பார்ப்பனர்களைப் பற்றிக் கூறியுள்ள கருத்துக்களை இங்கே காண்போம் . 

பார்ப்பான் அர்ச்சகனாக இருக்கக் கூடாது . 

கோவில் கர்ப்பக் கிரகத்திற்குள் சென்று பார்ப்பான் கடவுளை அர்ச்சிக்கக் கூடாது . அர்ச்சித்தால் போர்க் குணம் படைத்த நாடாளும் மன்னனுக்குக் கொடிய நோய் உண்டாகும் . அதோடு நாட்டிலும் பெரிய பஞ்சம் ஏற்படும் " என்று நந்தி கூறியதாகக் கூறுகின்றார் .

 " பேர் கொண்ட பார்ப்பான் 
பிரான் தன்னை அர்ச்சித்தால் 
போர் கொண்ட வேந்தர்க்குப் பொல்லா வியாதியாம் 
பார் கொண்ட நாட்டுக்கு 
பஞ்சமுமாம் என்றே சீர் கொண்ட தந்தி தெரிந்துரைத்தானே " திருமந்திரம் - 519 

உச்சிக் குடுமி , பூனூல் காரணமாக பார்ப்பாள் ஆகான் , " பார்ப்பாள் உச்சிக் குடுமியும் , பூணுலும் கொண்ட தன் காரணமாக வே பிராமணன் ஆகிவிட மாட்டாள் . அவள் அணிந்திருக்கும் பூணூலானது பஞ்சினாலானது . உண்மையாள நூல் என்பது வேதாந்தமாகும் . குடுமி என்பது மெய்யறிவாகும் .

நூலும் சிகையும் நுவலிற் பிரமமோ நூலது கார்ப்பாச நுண்சிகை கேசமாம் 
நூலது வேதாந்தம் நுண்சிகை ஞானமாம் 
நூலுடை அந்தணர் கானும் நுவலிலே . திருமந்திரம் - 230 

பார்ப்பானின் உச்சிக்குடுமியையும் பூணூலையும் அறுக்க வேண்டும் . " 

"அறியாமையைப் போக்கிக் கொள்ளாத பார்ப்பனர்கள் உச்சிக்குடுமியும் பூணூலும் பெற்று இருப்பார்களேயானால் , இந்த மண்ணுலகானது சோர்வடையும் . பெருமை பொருந்திய வாழ்வினையுடைய மன்னவனும் தனது சிறப்புகளை இழப்பாள் . ஆதலால் இதனைப் பகுத்துணர்ந்து பார்ப்பானுடைய ஆடம்பரப் பூனூலையும் உச்சிக் குடுமியையும் அறுத்தெறிவதே நல்லதாகும் . " 

மூடங் கெடாதோர் சிகைநூல் முதற்கொள்ளில் 
வாடும் புவியும்  பெருவாழ்வு மன்னனும் 
பீடொன் றிலனாகும் ஆதலாற் பேர்த்துணர்ந் 
தாடம்பரநூற் சிகையறுத் தால் நன்றே ".
திருமந்திரம் - 241 
( நூல் - பூணூல் , சிகைகுடுமி ) 

பார்ப்பானுக்கு மன்னன் நல்லறிவு புகட்ட வேண்டும் . 

தெளிந்த அறிவில்லாத பார்ப்பனர்கள் சடைமுடி , பூணூல் கொண்டு மெய்ஞ்ஞான ஞாளிகளைப் போல் நடித்து மக்களை ஏமாற்றி உலவக்கூடும் . இப்படிப்பட்ட பார்ப்பனர்களை மன்னன் அறிவாளிகளைக் கொண்டு பரிசோதி த்து அவர்களுக்கு நல்லறிவு உண்டாக்கு வானேயானால் அது நாட்டுக்கு நன்மை பயக்கும் . " 

" ஞானமி லாதார் சடைசிகை நூல் நண்ணி 
ஞாளிகள் போல நடிக்கின் றவர்தம்மை 
ஞானிக ளாலே நரபதி சோதித்து ஞானமுண் டாக்குதல் நல மாகும் நாட்டிற்கே "
திருமந்திரம் - 242 
 மூடர்களே பார்ப்பனர்

" உண்மை பேசுதல் இல்லாமலும் தெளிந்த நல்லறிவு இல்லாமலும் , எல்லோருக்கும் பொருந்தும் விஷயங்களை அறிவு கொண்டு ஆய்ந்துணரும் தன்மை இல்லாமலும் , பக்தி இல்லாமலும் , கடவுளைப் பற்றிய உண்மை அறியாமலும் இருக்கின்ற பித்தம் பிடித்த மூடர்கள் தாம் பிராமணர் ஆவார்கள் . " 

சத்தியம் இன்றித் தனிஞானந் தானின்றி 
ஒத்த விடையம்விட் டோரும் உணர்வின்றிப் 
பத்தியும் இன்றிப் பரன் உண்மை இன்றிப் 
பித்தேறும்  மூடர் பிராமணர் தாம் அன்றே ' 
திருமந்திரம் - 231 - 2
                             *   *    *
- பார்ப்பனர் எதிர்ப்பு கருத்துகள் !என்ற நூலிலிருந்து

அரசு திட்டங்களை பெற வழிமுறை

ஊராட்சி மன்றம் என்றால் என்ன?முழு விளக்கம்
https://youtu.be/_6qBu8X-mAs

வார்டு உறுப்பினர்களின் பணிகளும்/சட்ட விளக்கக்களும்
https://youtu.be/-d6WgZxyX8g

கிராம ஊராட்சி பற்றி 10 சட்டங்கள்
https://youtu.be/aF3RW-Tgl3k

தமிழ்நாடு ஊராட்சி பற்றிய சட்டப் புத்தங்கள் எங்கே வாங்கலாம்?
https://youtu.be/aMFsalWJ1UM

உங்கள் கிராமங்களில் உள்ள மொத்த நிலங்களின் வரைபடங்களை எப்படி வாங்குவது?
https://youtu.be/H88mOOOAC50

 RTI....முதல் மனு தொடங்கி இரண்டாம் மேல்முறையீடு வரை எப்படி செல்வது?
https://youtu.be/uykQLz6qh30

கிராம நிர்வாக அலுவலகத்தில் பரமாரிக்கப்படும் மொத்த ஆவணங்கள் என்ன?
https://youtu.be/3z6Jer1IE2k

புறம்போக்கு நிலங்கள் குறித்த 20 தகவல்கள்
https://youtu.be/BWrAheyN_Yo

ஊராட்சி தலைவரின் பதவியை பறிக்க முடியுமா?
https://youtu.be/MkCboA80tBI
 
ஊராட்சியில் உள்ள வங்கி கணக்குகளின் விபரங்கள்
https://youtu.be/TnF_W_r5iHM

கிராம ஊராட்சி பராமரிக்க வேண்டிய 31 பதிவேடுகள்
https://youtu.be/zsrEkOoLMDk

கிராம ஊராட்சி சுயவருமானம் ஈட்டுவது எப்படி?
பாகம்-1 ;
https://youtu.be/_RvSC3KemvE
பாகம்-2;
https://youtu.be/Eh9bivmC9pw
பாகம்-3;
https://youtu.be/vdLLVjbhzpA

கிராம ஊராட்சி தலைவர் /உறுப்பினர்களுக்கு எவ்வளவு சம்பளம்?
https://youtu.be/oLelXWc49lk

கிராம வளர்ச்சி திட்டம்( VPDP)என்றால் என்ன?
https://youtu.be/7AbYGrjFaw0

பேரூராட்சி என்றால் என்ன?முழு விளக்கம்
https://youtu.be/jyM5foUJi6k

சாதாரண குடிமக்கள் அரசு அலுவலகங்களில் உள்ள கோப்புகளை பார்வையிட முடியும்..
பாகம்-1; https://youtu.be/glqUIWA0ZvY
பாகம்-2;
https://youtu.be/NWlaQVEf2mk

விவசாயிகள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய பயிர் காப்பீடு
https://youtu.be/sp7xAOyErpw

இயற்கை மருத்துவம் குறித்த அனேக காணொளிகள்
https://youtu.be/96u7_VP1VRw

https://youtu.be/t3_kJfvv0Dk

https://youtu.be/oaXfaWkRkDg
 
உங்கள் தேவைகளை அரசிடம் முறையிடுவது எப்படி?
https://youtu.be/HsQUMPZ3sKs

நலிந்தோர் குடும்பநல உதவித் திட்டம்
https://youtu.be/dck7LhIgFio

கறவை மாடு வாங்க லோன்
https://youtu.be/vZX8AWY5jVU

நனி நபர் லோன் பெறுவது எப்படி
https://youtu.be/7ieKBGA_hcQ

தமிழக அரசின் பசுமை வீடு திட்டம்
https://youtu.be/J3ZlQ8Sz0vU

வாரிசு சான்றிதழ் ஏன்?
https://youtu.be/kZkEm2EjrI4

குடும்ப சொத்து சட்டம் முழு விளக்கம்
https://youtu.be/T6q-QXLc_ms

பட்டா/ சிட்டா/ அடங்கல் / வில்லங்கச் சான்று/கம்யூட்டர் பட்டா/ இணையத்தில் பெற/ அனைத்து வகையான நிலங்கள் தொடர்பான காணொளிகள்
https://youtu.be/-LhN71MLGqU
https://youtu.be/s3iHkOiKQW8
https://youtu.be/jY-JOAFayVk
https://youtu.be/UJufq37RY7I

முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவக் காப்பீடு
https://youtu.be/cjfCxmqxVxg

பெண்குழந்தைகள் பாதுகாப்பு திட்டம்
https://youtu.be/xhCsLFZDLKQ

PMAY அனைவருக்கும் வீடு வழங்கும் திட்டம்
https://youtu.be/20rsjw1_CSs
https://youtu.be/FM-4I-Dn52s
https://youtu.be/IqqV0BWZqgo
https://youtu.be/_7IHG5Cq6rk

PM-KISHAN அனைத்து விவசாயிகளுக்கு வருடம் 6000 ரூபாய் திட்டம்
https://youtu.be/n1qCL7hqTcE

முதியோர் பென்ஷன்( OAP) வாங்குவோர் பட்டியலை இணையத்தில் பார்க்கலாம்
https://youtu.be/lp5xHa2KZZU

PM/CM/ கலைக்டர் போன்றோருக்கு இணைவழியில் மனுக்கள் அனுப்பும் வழிமுறைகள்
https://youtu.be/vv_8kMsMQCA
https://youtu.be/6JB_OKm3qv0
https://youtu.be/z1iYw4f1dgc
https://youtu.be/lxHThaC6gVg

இதுபோன்ற இன்னும் பற்பல காணொளி👉🏻👉🏻👉🏻  உங்கள் பேனா புரட்சி விவசாயி மகன் youtube சேனலில் உண்டு பயன்பெறுங்கள் உறவுகளே..

Monday 20 April 2020

தமிழ்நாடு அமைப்புசாரா தொழிலாளர் நல வாரியங்கள்

நல வாரிய  உறுப்பினராக இல்லாதவர்கள் உடனே உறுப்பினராவதற்கு இந்த பதிவு உதவும் என்று கருதுகிறேன்..

 தமிழ்நாடு அமைப்புசாரா தொழிலாளர் நல வாரியங்கள் பற்றி  ஒரு பார்வை?

தமிழ்நாட்டிலுள்ள அமைப்புசாரா தொழில்களில் ஈடுபட்டுள்ள தொழிலாளர்களின் பணி நிலைமைகளை ஒழுங்குபடுத்தவும், அவர்களுக்கு சமூக பாதுகாப்பு அளிக்கவும், தமிழ்நாடு அரசு 1982ம் ஆண்டில் தமிழ்நாடு உடல் உழைப்புத் தொழிலாளர்கள் (வேலை வாய்ப்பு மற்றும் பணி நிலைமைகள் முறைப்படுத்துதல்) சட்டத்தினை இயற்றியது.

தமிழக அரசால் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் 17 நல வாரியங்கள்
1. தமிழ்நாடு கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள் நல வாரியம்
2. தமிழ்நாடு உடலுழைப்புத் தொழிலாளர்கள் நல வாரியம்.
3. தமிழ்நாடு அமைப்புசாரா ஓட்டுநர்கள் நல வாரியம்,
4. தமிழ்நாடு சலவைத் தொழிலாளர்கள் நல வாரியம்
5. தமிழ்நாடு முடித்திருத்துவோர் நல வாரியம்.
6. தமிழ்நாடு தையல் தொழிலாளர்கள் நல வாரியம்
7. தமிழ்நாடு கைவினைத் தொழிலாளர்கள் நல வாரியம்
8. தமிழ்நாடு பனைமரத் தொழிலாளர்கள் நல வாரியம்.
9. தமிழ்நாடு கைத்தறி மற்றும் கைத்தறிப்பட்டு நெய்யும் தொழிலாளர்கள் நல வாரியம்.
10. தமிழ்நாடு ஓவியர் நல வாரியம்
11. தமிழ்நாடு பொற்கொல்லர் நல வாரியம்
12. தமிழ்நாடு பொற்கொல்லர் நல வாரியம்
13. தமிழ்நாடு மண்பாண்டத் தொழிலாளர்கள் நல வாரியம்.
14. தமிழ்நாடு வீட்டுப்பணியாளர்கள் நல வாரியம்.
15. தமிழ்நாடு விசைத்தறி நெசவாளர்கள் நல வாரியம்
16. தமிழ்நாடு பாதையோர வணிகர்கள் மற்றும் கடைகள் மற்றும் நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்கள் நல வாரியம்,
17. தமிழ்நாடு சமையல் தொழிலாளர்கள் நல வாரியம்.
தமிழ்நாடு கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள் நல வாரியம் 30.11.1994 அன்று அரசால் ஏற்படுத்தப்பட்டது. இவ்வாரிய நலத்திட்டத்தின் அட்டவணையில் குறிப்பிட்டுள்ள தொழில் இனங்கள் ஆகிய 53 வகையான தொழில்களில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்களுக்கு நலத் திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
53 வகையான கட்டுமானத் தொழில்கள்
1. 
1. கல் உடைப்பவர் (அ) கல் வெட்டுபவர் (அ) கல் பொடி செய்பவர்.
2. கொத்தனார் (அ) செங்கல் அடுக்குபவர்.
3. தச்சர்
4. பெயிண்டர் அல்லது வார்னிஷ் பூசுபவர்
5. கம்பி வளைப்பவர் உட்பட பிட்டர்
6. சாலை குழாய் பதிப்பு பணியாளர்
7. எலக்ட்ரிஷியன்
8. மெக்கானிக்
9. கிணறு தோண்டுபவர்
10. வெல்டர்
11. தலைமை கூலியாள்
12. கூலியாள்
13. தெளிப்பவர் மற்றும் கலப்பவர் (சாலை பரப்பும் பணி)
14. மரம் அல்லது கல் அடைப்பவர்
15. கிணற்றில் தூர் எடுப்பவர்
16. சம்மட்டி ஆள்
17. கூரை வேய்பவர்
18. மேஸ்திரி
19. கருமான், கொல்லன்
20. மரம் அறுப்பவர்
21. சந்துகள் அடைத்து நீர் உட்புகாமல் செய்பவர்
22. கான்க்ரீட் மிக்ஸர் அப்ரேட்டர் உட்பட கலப்பவர்
23. பம்ப் ஆபரேட்டர்
24. மிக்ஸர் டிரைவர்
25. ரோலர் டிரைவர்
26. கனரக இயந்திர கட்டுமானப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள கலாசிஸ் மற்றும் சுரங்க பணியாளர்
27. காவலாளி
28. மொசைக் பாலீஸ் செய்பவர்
29. சுரங்க வழி தோண்டுபவர்
30. பாறை உடைப்பவர் குவாரி வேலையாள்
31. சலவைக்கல் / கடப்பாக்கல் வேலையாள்
32. சாலை பணியாளர்
33. கட்டுமானப் பணி தொடர்பான மண் வேலை செய்பவர்
34. சுண்ணாம்பு பதப்படுத்துவோர்
35. கடல் அரிப்பு தடுப்பு பணியில் ஈடுபடும் வேலையாள்
36. அணைகள் கட்டுமானம் மற்றும் பராமரிப்பு, பாலங்கள், சாலை அல்லது மற்ற கட்டுமானப் பணிகளில் உள்ளபடியாக ஈடுபட்டுள்ள மற்ற வகையான தொழிலாளர்கள்
37. அணைகள் கட்டுமானம் மற்றும் பராமரிப்பு, பாலங்கள், சாலை அல்லது மற்ற கட்டுமானப் பணிகளில் உள்ளபடியாக ஈடுபட்டுள்ள மற்ற வகையான தொழிலாளர்கள்
38. தொழிற்சாலை சட்டத்தின் கீழ் வராத செங்கல் சூளை தொழிலாளர்கள்
39. பந்தல் கட்டுமானம்
40. தீயனைப்பு கருவிகளை பொருத்துதல் மற்றும் பழுது பார்த்தல்
41. குளிரூட்டுதல் மற்றும் சூடுபடுத்துதல் கருவிகளை பொருத்துதல் மற்றும் பழுது பார்த்தல்
42. மின்தூக்கி மற்றும் மின்படி பொருத்துதல்
43. பாதுகாப்பு கதவுகள் மற்றும் கருவிகள் பொருத்துதல்
44. இரும்பு மற்றும் உலோக கிராதி ஜன்னல் கதவுகள் புனைத்து கட்டுதல் மற்றும் பொருத்துதல்
45. நீர் எடுக்கும் கட்டமைப்பு தொடர்பான கட்டுமானம்
46. கார்பெட்டிங், பொய்கூரை விளக்கு அமைத்தல், மேற்பூசுதல் தொடர்பான உள்ளலங்காரம்
47. கண்ணாடி வெட்டுதல், இழைத்தல் மற்றும் கண்ணாடி பேனல்கள் பொருத்துதல்
48. சோலார் பேணல் போன்ற மின்மிகை சாதனங்கள் பொருத்துதல்
49. சமையல் கூடம் போன்ற இடங்களில் நவீன அறைகள் அமைத்தல்
50. முள் புனைத்து அமைக்கப்பட்ட கான்கிரீட் பொருட்கள் பொருத்துதல்
51. கோல்ப் மைதானம், நீச்சல் குளம் உட்பட்ட விளையாட்டு மற்றும் பொழுதுபோக்கு அரங்குகளை கட்டுதல்
52. கல்பெயர் பலகை, தெரு அறைகலன்கள், பேருந்து நிழற்கூரை, பணிமனைகள் நிறுத்தங்கள் மற்றும் அறிவிப்பு குறி போன்ற கட்டுமானம் மற்றும் நிறுத்துதல்
53. ரோட்டரி மற்றும் செயற்கை நீருற்று போன்ற கட்டுமானம்
54. பொது பூங்கா நடைபாதை போன்ற கட்டுமானம் மற்றும் இயற்கை நிலைக்காட்சி அமைத்தல்
2. தமிழ்நாடு உடலுழைப்புத் தொழிலாளர்கள் நல வாரியம்
மற்றும் 15 நல வாரியங்கள்
தமிழ்நாடு உடலுழைப்புத் தொழிலாளர்கள் நல வாரியம் 17,03,1999 அன்று அரசால் ஏற்படுத்தப்பட்டது, இவ்வாரியங்கள் மூலம் நலத்திட்டங்களில் பட்டியல் இடப்பட்ட தொழில் இனங்கள் ஆகிய 60 வகையான தொழில்களில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
60 வகையான அமைப்புசாரா தொழில்கள்
1. 
1. சுமை ஏற்றுதல், இறக்குதல், அடுக்குதல், சிப்பம் கட்டுதல், தூக்கிச் செல்லுதல், எடைபோடுதல், அளவிடுதல் அல்லது இத்தகைய வேலைகளுக்கான ஆயத்த அல்லது இது தொடர்பான பணி உள்ளிட்ட உடலுழைப்பு வேலைகளில் ஈடுபடுதல்.
2. சந்தை அல்லது கடை அல்லது டிப்போ அல்லது தொழிற்சாலை அல்லது சேமிப்புக் கிடங்கு அல்லது கிடங்கு அல்லது இதர நிறுவனம்.
3. 1948-ஆம் வருட துறைமுகத் தொழிலாளர்கள் சட்டத்திற்குட்படாத துறைமுகங்கள்,
4. இரயில்வே நிர்வாகத்தால் பணியமர்த்தப்படாத உடலுழைப்புத் தொழிலாளர்கள் பணிபுரியும் இரயில்வே யார்டுகள் மற்றும் குட்ஸ்ஷெட்டுகள்.
5. 1959- ஆம் வருட தமிழ்நாடு வேளாண் விளை பொருள் சந்தைகள் சட்டத்தால் அமைக்கப்பட்ட சந்தைக் குழுக்களின் கட்டுப்பாட்டிற்கு உட்பட்ட சந்தை.
2. பொது போக்குவரத்து வாகனங்களில் சுமை ஏற்றுதல், இறக்குதல் மற்றும் அது தொடர்பான இதர வேலைகள்.
3. உணவு தானியங்கள் ஏற்றுதல், இறக்குதல் மற்றும் கிடங்குகளுக்கு கொண்டு செல்லுதல், உணவு தானியங்களை பிரித்தல் மற்றும் சுத்தம் செய்தல், உணவு தானியங்களை பைகளில் நிரப்புதல் மற்றும் அந்த பைகளை தைத்தல் மற்றும் இதன் தொடர்புடைய இதர வேலைகள்,
4. உப்பளங்களில் வேலை செய்தல்
5. கள் இறக்கும் தொழில்
6. படகு பணி
7. மரத்தொழில்
8. கயிறு தொழில்
9. தோல் பதனிடுதல் மற்றும் தோல் உற்பத்தி
10. தானியங்கி பணிமனையில் (ஆட்டோ மொபைல் ஒர்க்ஷாப்) பணிபுரிதல்)
11. அப்பளம் தயாரித்தல்
12. வெளுத்தல் மற்றும் சாயத் தொழில்
13. மாட்டு வண்டி ஓட்டுதல்
14. உணவு சமைத்தல்
15. தேங்காய் உரித்தல்
16. வனப்பொருட்கள் சேகரித்தல்
17. உணவு நிறுவனங்களில் பணிபுரிதல்
18. முந்திரி தொழில்
19. ஆட்டோ, டாக்சி, வேன், டெம்போ, லாரி மற்றும் பேருந்து ஓட்டுதல் (அரசுத் துறை வாகனங்கள் நீங்கலாக)
20. எல்.பி.ஜி. சிலிண்டர் விநியோகித்தல்
21. சைக்கிள் ரிக்ஷா ஓட்டுதல்
22. பொறியியல் தொழில்
23. பட்டாசு மற்றும் தீப்பெட்டி தொழில்
24. துணி மடிக்கும் தொழில்
25. காலணி மற்றும் தோல் பொருட்கள் தயாரித்தல்
26. சாக்குத் தொழில்
27. தங்க, வெள்ளி ஆபரணங்கள் தயாரித்தல்
28. கைத்தறி மறறும் கைத்தறி பட்டு நெய்தல்
29. அகர்பத்தி தயாரித்தல்
30. துணி துவைத்தல் மற்றும் சலவை இடுதல்
31. பதநீர் இறக்குதல்
32. பேனா எழுதுமுனை தயாரித்தல்
33. மாவு ஆலை, எண்ணெய் ஆலை, பருப்பு ஆலை மற்றும் அரிசி ஆலையில் பணிபுரிதல்
34. அச்சகங்களில் பணிபுரிதல்
35. விசைத்தறித் தொழில்
36. தனியார் பாதுகாவல் பணிகள்
37. பிளாஸ்டிக் தொழில்
38. மண்பாண்டத் தொழில்
39. குப்பைகள் சேகரித்தல்
40. முடித்திருத்துதல் மற்றும் அழகு நிலையங்களில் பணிபுரிதல்
41. தெரு வியாபாரம்
42. ஜவ்வரிசி தொழில்
43. செயற்கை வைரம் வெட்டுதல்
44. பட்டுப்புழு வளர்த்தல்
45. கடைகள் மற்றும் நிறுவனங்களில் பணிபுரிதல்
46. தையல் தொழில்
47. மரம் ஏறுதல்
48. தகர அடைப்பான்கள் தயாரித்தல்
49. பாத்திரங்கள் தயாரித்தல்
50. மரவேலைக் கூடங்களில் பணிபுரிதல்
51. வீட்டுவேலைகளில் பணிபுரிதல்
52. சைக்கிள் பழுது பார்த்தல்
53. கல் மற்றும் பிற பொருட்களில் சிற்ப வேலைகள் செய்தல்
54. களிமண், காகித கூழ் உட்பட பிற பொருட்களில் கைவினைப் பொருட்கள் செய்தல்
55. சுருட்டு தயாரித்தல்
56. ஓவியர்கள்
57. ஒலி மற்றும் ஒளி அமைத்தல்
58. எலக்ட்ரானிக் பொருட்கள் மற்றும் உபகரணங்களை பழுது பார்த்தல் மற்றும் சீர் செய்தல்
59. வார்த்து வடித்தல்
வாரியங்களில் பதிவு செய்வதற்கான தகுதிகள் / வழிமுறைகள்:-
1. விண்ணப்பதாரர் 18 முதல் – 60 வயதுக்குள் இருத்தல் வேண்டும்.
2. தொழிலாளி தனது புகைப்படம் ஒன்றை விண்ணப்பத்தில் ஒட்டி, மற்றொரு புகைப்படத்தை ஒரு உறையில் வைத்து விண்ணப்பத்தை முழுமையாக பூர்த்தி செய்து தொழிலாளர் உதவி ஆணையர் (சமூக பாதுகாப்புத் திட்டம்) அலுவலகத்தில் அளித்து ஒப்புதல் சீட்டு பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.
3. பதிவு கட்டணம் ஏதும் இல்லை.
4. பதிவு விண்ணப்பத்தில் சம்மந்தப்பட்ட தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளவர் என்பதற்கான சான்று கீழ்க்கண்ட எவரேனும் ஒருவரால் அளிக்கப்பட வேண்டும்.
1. வேலையளிப்பவர்,
2. பதிவு பெற்ற ஒப்பந்ததாரர் (கட்டுமான வாரியம் மட்டும்).
3. கட்டுமானத் தொழிலில் ஈடுபடும் அரசு அமைப்புகள் அல்லது நிறுவனங்கள் (கட்டுமான வாரியம் மட்டும்).
பதிவு பெற்ற தொழிற் சங்கம்.
4. கிராம நிர்வாக அலுவலர்
(வருவாய் ஆய்வாளர் – சென்னை மாவட்டத்தில் மட்டும்),
5. தொழிலாளர் உதவி ஆய்வாளர் அல்லது உதவி இயக்குநர், தொழிலக பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரம் (தமிழ்நாடு உடலுழைப்புத் தொழிலாளர்கள் நல வாரியம் மற்றும் இதர 15 நல வாரியங்களுக்கு மட்டும்).
5. பதிவு விண்ணப்பத்தில், தொழிலாளர் செய்யும் வேலை குறித்த பணிச்சான்றினை தொழிற்சங்கம் வழங்கியிருந்தால், தொழிற்சங்கப் பதிவு எண் மற்றும் முகவரியுடன் கூடிய முத்திரை இடம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
6. வயது/ இருப்பிடம் தொடர்பாக கீழ்க்கண்ட ஆவணங்களில் ஏதேனும் ஒன்றின் சான்றொப்பமிட்ட நகலினை (Attested Copy) விண்ணப்பத்துடன் இணைக்க வேண்டும்.
7. பிறப்பு / இறப்பு பதிவாளரின் சான்று.
8. பள்ளி அல்லது கல்லுரிச்சான்று
9. வாகன ஓட்டுநர் உரிம நகல்,
10. தேர்தல் ஆணையத்தால் வழங்கப்பட்ட வாக்காளர் அடையாள அட்டை,
11. சான்றொப்பமிட்ட குடும்ப அடையாள அட்டை
12. அரசு மருத்துவரிடமிருந்து
(சிவில் சர்ஜன் தரத்திற்கு குறையாதவரிடம் பெறப்பட்ட வயது குறித்த சான்று – அசலில்)
13. தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கி கணக்கு.
பதிவினை புதுப்பித்தல்
ஐந்து வருடத்திற்கு ஒருமுறை பதிவினை புதுப்பித்துக்கொள்ள வேண்டும், புதுப்பித்தலுக்கு கட்டணம் ஏதும் இல்லை, 60 வயது நிறைவடைந்த தொழிலாளியின் பதிவினை புதுப்பிக்க இயலாது, உறுப்பினரால் அளிக்கப்படும் புதுப்பித்தல் விண்ணப்பம் தொழிலாளர் உதவி ஆணையர் (சமூக பாதுகாப்புத் திட்டம்) அலுவலகத்தில் பெறப்பட்டு, உரிய சரிபார்த்தலுக்குப் பின் புதுப்பிக்கப்பட்டு அடையாள அட்டை உறுப்பினருக்கு திரும்ப அளிக்கப்படும்.
இரண்டாம்படி அடையாள அட்டை (Duplicate I.D.Card)
இரண்டாம்படி அடையாள அட்டை வழங்கக் கோரும் மனு தொழிலாளரின் விண்ணப்பத்தின் மீது விசாரணை மேற்கொண்டு இரண்டாம்படி அடையாள அட்டை (Duplicate ID. Card) கோரும் நபர் அவர்தானா என உறுதி செய்து தொழிலாளர் உதவி ஆணையரால் (சமூக பாதுகாப்புத் திட்டம்) இரண்டாம்படி அடையாள அட்டை வழங்கப்படும். (இரண்டாம்படி அடையாள அட்டை பெற ரூ.20/- கட்டணம் செலுத்தி ரசீது பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும்).
பதிவு பெற்ற தொழிலாளர்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள்
பதிவு பெற்ற தொழிலாளர்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள்
திருமணம்
(குடும்பத்திற்கு இருமுறை மட்டும்) தொழிலாளர் (அ) தனது மகன் (அ) மகள் திருமணத்திற்கு 3,000/-
(ஆண்)
5,000/-
(பெண்)
மகப்பேறு
பதிவு பெற்ற பெண் தொழிலாளர்களுக்கு
(முதல் இரு குழந்தைகளுக்கு மட்டும்) 6,000/-
கருக்கலைப்பு/ கருச்சிதைவு (பதிவு பெற்ற பெண் தொழிலாளர்களுக்கு இரு முறை மட்டும்) 3,000/-
 கல்வி
(ஒவ்வொரு கல்வி ஆண்டிற்கும்) 
 அ) 10-ம் வகுப்பு படிப்பதற்கு (பெண் குழந்தைகளுக்கு மட்டும்)  1,000/
 ஆ) 11-ம் வகுப்பு படிப்பதற்கு (பெண் குழந்தைகளுக்கு மட்டும்)  1,000/
 இ) 12-ம் வகுப்பு படிப்பதற்கு (பெண் குழந்தைகளுக்கு மட்டும்)  1,500/-
 ஈ) 10 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி  1,000/-
 உ) 12 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி  1,500/-
ஊ) பட்டப்படிப்பு
முறையான பட்டப்படிப்பு 1,500/-
விடுதியில் தங்கிப் படித்தால்  1,750/-
எ) பட்ட மேற்படிப்பு
முறையான பட்டமேற்படிப்பு  4,000/-
விடுதியில் தங்கிப் படித்தால்  5,000/-
ஏ) தொழிற்நுட்பப் பட்ட படிப்பு
சட்டம், பொறியியல்,
மருத்துவம், கால்நடை
மருத்துவம் போன்ற
தொழிற்நுட்பப் பட்ட படிப்பு 4,000/-
விடுதியில் தங்கிப் படித்தால் 6,000/-
ஐ) தொழிற்நுட்பப் பட்டமேற்படிப்பு 6,000/-
விடுதியில் தங்கிப் படித்தால் 8,000/-
ஒ) ஐ.டி.ஐ. அல்லது
பாலிடெக்னிக் படிப்பு 1,000/-
விடுதியில் தங்கிப் படித்தால் 1,200/
கண் கண்ணாடி
ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் முதலில் விண்ணப்பிக்கும் 65 தொழிலாளர்களுக்கு மட்டும். 500/-க்கு மிகாமல்
ஓய்வூதியம்
60 வயது நிறைவு செய்த பதிவு பெற்ற தொழிலாளியாக இருக்க வேண்டும் அல்லது 60 வயதினை நிறைவு செய்யாதிருந்தாலும் பதிவு செய்திருந்து நோயின் காரணமாக வழக்கமான பணி செய்ய இயலாமல் முடக்கம் ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும்.  1.000/- மாதம் ஒன்றிற்கு
குடும்ப ஓய்வூதியம்
ஓய்வூதியம் பெறும் கட்டுமானத் தொழிலாளி இறந்துவிட்டால் அவரது கணவர்/ மனைவிக்கு குடும்ப ஓய்வூதியம் 
 400/- மாதம் ஒன்றிற்கு
விபத்து மரணம் –
(கட்டுமானத் தொழிலாளி 11.12.2014-க்கு பிறகு
பணியின்போது பணியிடத்தில் விபத்து மரணம் நிகழ்ந்தாலும், 01.03.2016-க்கு பிறகு பதிவு பெறாத கட்டுமானத் தொழிலாளி பணியிடத்தில் இறந்தாலும்) 5,00,000/-
01.03.2011-க்கு பிறகு பணியிடம் அல்லாத இடத்தில் விபத்தில் இறந்தாலும்  1,00,000/-
விபத்து ஊனம்
உடல் உறுப்பு இழப்பு அல்லது உடல் உறுப்பு துண்டிக்கப்படுதல் அல்லது நிரந்தரமாக உடல் உறுப்பு செயல் இழப்பு ஏற்பட்டால் ஊனத்திற்கு தகுந்தாற்போல் இழப்பீட்டுத் தொகை 1,00,000/-
வரை
விபத்து ஊன உதவித் தொகையினை தவிர ஊனத்தின் தன்மைக்கேற்ப செயற்கை உறுப்புகள் / சக்கர நாற்காலி தகுதியின் அடிப்படையில் வழங்கப்படும், 
இயற்கை மரணம்
நியமனதாரருக்கு மட்டும் (17.11.2017 க்கு பிறகு) 20,000/-
ஈமச்சடங்கு
நியமனதாரருக்கு மட்டும் (17.11.2017 க்கு பிறகு) 5,000/-
நல உதவி விண்ணப்பத்துடன் இணைக்கப்பட வேண்டிய ஆவணங்கள்
பொதுவான ஆவணங்கள்
அசல் அடையாள அட்டை
வங்கி கணக்கு, ஆதார் அட்டை
திருமணம்
திருமண அழைப்பிதழ்
திருமணம் நடைபெற்றதற்கான சான்று
திருமணம் செய்து கொள்பவர்
ஆண் எனில் 21 வயதும், பெண் எனில் 18 வயதும் நிறைவு செய்தார் என நிரூபிக்கும் வயது சான்றிதழ்,
மகப்பேறு
அசல் பிறப்பு சான்றிதழ்
குறைப்பிரசவம்/ கருக்கலைப்பு எனில் பதிவு பெற்ற மருத்துவரின் சான்று. (உதவி சிவில் சர்ஜன் தரத்தில்)
கல்வி
1. கல்வி பயிலும் ஆண்டிலேயே விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
2. பள்ளித் தலைமை ஆசிரியரிடமிருந்து பெறப்படும் படிப்பு சான்றிதழ் பதிவு பெற்ற தொழிலாளியின் மகள் என்றும் கல்வி பயிலும் ஆண்டினையும் குறிப்பிட வேண்டும்.
3. சான்றொப்பமிட்ட தேர்ச்சி பெற்ற மதிப்பெண் பட்டியல் / பள்ளி மாற்று சான்றிதழ்.
4. கல்லுரி படிப்பில் சேர்ந்து பயில்வது குறித்தான கல்வி நிலைய முதல்வரிடமிருந்து பெறப்பட்ட அசல் சான்றிதழ்.
5. விடுதியில் தங்கி படிப்பவர் முதல்வரிடம் அல்லது விடுதி காப்பாளரிடம் இருந்து பெறப்பட்ட சான்று.
கண் கண்ணாடி
கண் மருத்துவரின் பரிசோதனைச் சான்று கண் கண்ணாடி வாங்கியதற்கான அசல் பற்றுச் சீட்டு
ஓய்வூதியம்
இரண்டு பாஸ்போர்ட் அளவு போட்டோ.
முடக்க ஓய்வூதியம்
இரண்டு பாஸ்போர்ட் அளவு போட்டோ, மருத்துவச் சான்று அரசு சிவில் சர்ஜனால் வழங்கப்பட்டது, (முடக்க ஓய்வூதியத்திற்கு மட்டும்)
குடும்ப ஓய்வூதியம்
இரண்டு பாஸ்போர்ட் அளவு போட்டோ ஓய்வூதியதாரரின் அசல் இறப்பு சான்றிதழ், வாரிசு உரிமைச் சான்றிதழ்
விபத்து மரணம்
அசல் இறப்பு சான்றிதழ், முதல் தகவல் அறிக்கை (FIR), பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கை.
விபத்து மரணம்
(உதவித் தொகை, உதவி உபகரணம்) மருத்துவச்சான்று பணித்திறன் இழப்புச் சான்று (உதவி சிவில் சர்ஜனால் வழங்கப்பட்டது) ஹாஸ்பிடல் டிஸ்சார்ஜ் சம்மரி முதல் தகவல் அறிக்கை (FIR)
இயற்கை மரணம், ஈமச்சடங்கு
அசல் இறப்பு சான்றிதழ்.
நலத்திட்ட உதவிகள் வங்கி கணக்கில் செலுத்துதல் (ECS)
அரசாணை எண்.102, நாள் – 08.11.2011 (தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்புத் துறை)-ன்படி இவ்வாரியங்களின் நலத் திட்ட உதவிகளுக்கான பணப்பயன்கள் நேரடியாக பதிவு பெற்ற தொழிலாளியின் வங்கி கணக்கில் செலுத்தப்படுகிறது.
மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களின் விரிவான மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டம்:-
இந்த காப்பீட்டு திட்டத்தில் ஒரு குடும்பத்திற்கு வருடம் ரூ.1,00,000/- வீதம் வழங்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. சில குறிப்பிட்ட சிகிச்சை முறைகளுக்கு ஒரு வருடத்திற்கு ரூ.1,50,000/- வரை வழங்கப்படும். இத்திட்டத்தில் 1016 சிகிச்சை முறைகளுக்கும், 113 தொடர் சிகிச்சை வழிமுறைகளுக்கும் மற்றும் 23 நோய் பரிசோதனை கண்டுபிடிப்பு முறைகளுக்கும் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு கட்டுமானம் மற்றும் இதர 16 அமைப்புசாராத் தொழிலாளர்கள் நல வாரியங்களில் பதிவு பெற்ற தொழிலாளர்களும் இத்திட்டத்தில் நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டு பயன்பெற வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு கட்டுமானத் தொழிலாளர்களின் குழந்தைகளுக்கு நற்பெயர் பெற்ற தனியார் பள்ளிகளின் மூலம் உயர் கல்வி வழங்கும் திட்டம்:-
அரசுப் பள்ளியில் கல்வி பயின்று, அறிவுக்கூர்மையான கட்டுமானத் தொழிலாளர்களின் குழந்தைகளுக்கு அந்தந்தப் பகுதியில் சிறந்த தனியார் பள்ளிகள் மூலம் தரமான கல்வி வழங்கும் வகையில் தமிழ்நாடு கட்டுமானத் தொழிலாளர் நல வாரியத்தில் பதிவு பெற்ற தொழிலாளர்களின் குழந்தைகளுக்கு சிறந்த தனியார் பள்ளிகளின் மூலம் ஆறாம் வகுப்பு முதல் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரை தரமான கல்வி வழங்க தமிழக அரசு ஆணை எண்.14 தொ.வே,(ஐ1) துறை நாள் :31.01.2017 வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
பள்ளிக் கட்டணம் தனியார் பள்ளிக் கட்டண நிர்ணயக்குழுவால் நிர்ணயக்கப்படும் கட்டணத்தையும், விடுதிக் கட்டணம் ரூ.15,000/- மற்றும் ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் ஆண்டு ஒன்றுக்கு வழங்கப்படும்.
அலுவலக முகவரிகள் :-
1. தொழிலாளர் ஆணையர்,
டி.எம்.எஸ். காம்பவுண்ட்,
தேனாம்பேட்டை, சென்னை – 600 006.
தொலைபேசி எண். 044-28216529.
மின்னஞ்சல் முகவரி : comlabtn@gmail[dot]com.
2. கூடுதல் தொழிலாளர் ஆணையர்,
எண்.8, ஹாஜா மியான் தெரு,
காஜா நகர், திருச்சி.
தொலைபேசி எண். 0431-2421433
மின்னஞ்சல் முகவரி : jcl_trichy@yahoo[dot]in
3. தொழிலாளர் இணை ஆணையர்,
26, 3வது தெரு,
காஜா நகர், திருச்சி.
தொலைபேசி எண். 0431-2420600
மின்னஞ்சல் முகவரி : dclssstryrn@gmail[dot]com
4. தமிழ்நாடு கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள் நல வாரியம்,
8, வள்ளுவர் கோட்டம் நெடுஞ்சாலை,
சென்னை – 34.
தொலைபேசி எண். 044-28216527, 28216529
மின்னஞ்சல் முகவரி : tncwwbhead@gmail[dot]com
5. தமிழ்நாடு உடலுழைப்புத் தொழிலாளர்கள் நல வாரியம்,
ஜி/133, தமிழ்நாடு வீட்டுவசதி வாரியம்,
சிந்தாமணி சூப்பர்மார்க்கெட் வணிக வளாகம், அண்ணாநகர் (கிழக்கு), சென்னை – 102. தொலைபேசி எண். 044-26631147/48/49/50
மின்னஞ்சல் முகவரி : manualboard@gmail[dot]com
6. தொழிலாளர் உதவி ஆணையர் அலுவலகம்,
(சமூக பாதுகாப்புத் திட்டம்),
எண்.19, பெரிய மில் தெரு, விஜயபுரம்,
திருவாரூர். தொலைபேசி எண். 04366-251210
மின்னஞ்சல் முகவரி : lossstiruvarur@gmail[dot]com

Thursday 2 April 2020

வாழ்க்கை வரலாறுகள் தமிழ் PDF மின்நூல்கள்

*📓📔நூலகம்📓📔*

_இப்போது நீங்கள் வீட்டில் இருக்கும்  இந்த 21 நாட்களில் புத்தகம் வாசிக்கும் பழக்கத்தை புதுப்பித்துக் கொள்வோமே._

_இது ஒரு முயற்சிதான்._

_வாழ்க்கை வரலாறுகள் தமிழ் PDF மின்நூல்கள்:_

கார்ல் மார்க்ஸ்
https://t.co/BbQwjgJFcq
சேகுவேரா
https://t.co/JI9eSrEDUE
தாமஸ் ஆல்வா எடிசன்
https://t.co/a6InSC0Da1
ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன்
https://t.co/IWWUTSWna5
மேதகு வே.பிரபாகரன்
https://t.co/Zg5mtFiFE8
மாவீரன் அலெக்சாண்டர்
https://t.co/A2abcypbAv
மருதநாயகம்
https://t.co/gpeSWfN4R6
ராமானுஜம்
https://t.co/HgR7VZeYGI
சுனிதா வில்லியம்ஸ்
https://t.co/jkSAD1kMEL
ஹெலன் கெல்லர்
https://t.co/Jjw8SYd5XH
அறிஞர் அண்ணா
https://t.co/hanYh3Y2cS
திப்பு சுல்தான்
https://t.co/hMPzLcS68j
நெப்போலியன்
https://t.co/2CeBxGohU3
கேனல் கடாபி
https://t.co/W6aukGy6rs
ஹிட்லர்
https://t.co/qHpoaN6Z0A
காமராசர்
https://t.co/Y7A7LCmo1o
பாரதியார்
https://t.co/lVAC1Skenq
பிடல் காஸ்ட்ரோ
https://t.co/2fAuV7G33K
பெரியார்
https://t.co/q2VexzfDTP

பெரியாரின் புத்தகங்கள் மின்னூல் வடிவில்

Spend your time usefully by reading books:

பெரியாரின் புத்தகங்கள்  மின்னூல் வடிவில்

📚📚📚📚📚📚📚📚📚

அழியட்டும் "ஆண்மை" --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/2.pdf

அழிவு வேலைக்காரன் --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/3.pdf

ஆத்மா, மோட்சம் - நரகம் --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/5.pdf

இந்து மதப் பண்டிகைகள் --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/10.pdf

இயற்கையும், மாறுதலும் --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/11.pdf

இராமாயணக் குறிப்புகள் --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/13.pdf

இனிவரும் உலகம் --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/15.pdf

உயர் எண்ணங்கள் --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/16.pdf

கிராமங்கள் ஒழிய வேண்டும் --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/20.pdf

சித்திரபுத்திரன் விவாதங்கள் --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/22.pdf

சிந்தனையும் பகுத்தறிவும் --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/23.pdf

சுதந்திரத் தமிழ்நாடே எனது லட்சியம் -- > http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/25.pdf

இலங்கைப் பேருரை --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/28.pdf

தமிழர்கள் இந்துக்களா ? --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/33.pdf

தமிழ்நாட்டு எல்லைப் போராட்டம்: பெரியாரும் ம.பொ.சி.யும் --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/31.pdf

திராவிடர் - ஆரியர் உண்மை --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/36.pdf

திராவிடர் திருமணம் --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/38.pdf

தேவதாசி ஒழிப்புச் சட்டம் --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/39.pdf

பறையன் பட்டம் போகாமல் --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/43.pdf

பிள்ளையாரை உடைப்போம் ! --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/46.pdf

புத்தர் விழா --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/48.pdf

புராணங்களை எரிக்க வேண்டும் --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/50.pdf

பெண் விடுதலைச் சட்டங்களும் பார்ப்பனர்களும் --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/51.pdf

பெரியாரின் தன் வரலாறு --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/57.pdf

பொதுத் தொண்டு --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/59.pdf

பொதுவுடைமை சமதர்மம் --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/60.pdf

மனு சாஸ்த்திரத்தை எரிக்க வேண்டும். ஏன் ? --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/66.pdf

மனு நீதி: ஜாதிக்கொரு நீதி --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/68.pdf

ரஷ்யாவின் வெற்றி --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/69.pdf

ஜனநாயகத்தின் முட்டாள்த்தனம் --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/73.pdf


G.Karunanidhy

பெரியார் புத்தகங்களின் PDF இணைப்புகள். விருப்பமுள்ளவர் 
பயன்படுத்தி கொண்டு வாசியுங்கள்..!

சமஸ்கிருத சனியன் --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2016/07/sanskrit.pdf

அழியட்டும் "ஆண்மை" --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/2.pdf

அழிவு வேலைக்காரன் --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/3.pdf

ஆத்மா, மோட்சம் - நரகம் --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/5.pdf

இந்து மதப் பண்டிகைகள் --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/10.pdf

இயற்கையும், மாறுதலும் --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/11.pdf

இராமாயணக் குறிப்புகள் --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/13.pdf

இனிவரும் உலகம் --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/15.pdf

உயர் எண்ணங்கள் --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/16.pdf

கிராமங்கள் ஒழிய வேண்டும் --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/20.pdf

சித்திரபுத்திரன் விவாதங்கள் --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/22.pdf

சிந்தனையும் பகுத்தறிவும் --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/23.pdf

சுதந்திரத் தமிழ்நாடே எனது லட்சியம் -- > http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/25.pdf

இலங்கைப் பேருரை --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/28.pdf

தமிழர்கள் இந்துக்களா ? --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/33.pdf

தமிழ்நாட்டு எல்லைப் போராட்டம்: பெரியாரும் ம.பொ.சி.யும் --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/31.pdf

திராவிடர் - ஆரியர் உண்மை --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/36.pdf

திராவிடர் திருமணம் --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/38.pdf

தேவதாசி ஒழிப்புச் சட்டம் --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/39.pdf

பறையன் பட்டம் போகாமல் --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/43.pdf

பிள்ளையாரை உடைப்போம் ! --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/46.pdf

புத்தர் விழா --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/48.pdf

புராணங்களை எரிக்க வேண்டும் --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/50.pdf

பெண் விடுதலைச் சட்டங்களும் பார்ப்பனர்களும் --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/51.pdf

பெரியாரின் தன் வரலாறு --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/57.pdf

பொதுத் தொண்டு --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/59.pdf

பொதுவுடைமை சமதர்மம் --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/60.pdf

மனு சாஸ்த்திரத்தை எரிக்க வேண்டும். ஏன் ? --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/66.pdf

மனு நீதி: ஜாதிக்கொரு நீதி --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/68.pdf

ரஷ்யாவின் வெற்றி --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/69.pdf

ஜனநாயகத்தின் முட்டாள்த்தனம் --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/73.pdf

பெரியார் புத்தகங்களின் PDF இணைப்புகள். விருப்பமுள்ளவர் 
பயன்படுத்தி கொண்டு வாசியுங்கள்..!

சமஸ்கிருத சனியன் --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2016/07/sanskrit.pdf

அழியட்டும் "ஆண்மை" --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/2.pdf

அழிவு வேலைக்காரன் --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/3.pdf

ஆத்மா, மோட்சம் - நரகம் --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/5.pdf

இந்து மதப் பண்டிகைகள் --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/10.pdf

இயற்கையும், மாறுதலும் --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/11.pdf

இராமாயணக் குறிப்புகள் --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/13.pdf

இனிவரும் உலகம் --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/15.pdf

உயர் எண்ணங்கள் --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/16.pdf

கிராமங்கள் ஒழிய வேண்டும் --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/20.pdf

சித்திரபுத்திரன் விவாதங்கள் --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/22.pdf

சிந்தனையும் பகுத்தறிவும் --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/23.pdf

சுதந்திரத் தமிழ்நாடே எனது லட்சியம் -- > http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/25.pdf

இலங்கைப் பேருரை --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/28.pdf

தமிழர்கள் இந்துக்களா ? --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/33.pdf

தமிழ்நாட்டு எல்லைப் போராட்டம்: பெரியாரும் ம.பொ.சி.யும் --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/31.pdf

திராவிடர் - ஆரியர் உண்மை --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/36.pdf

திராவிடர் திருமணம் --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/38.pdf

தேவதாசி ஒழிப்புச் சட்டம் --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/39.pdf

பறையன் பட்டம் போகாமல் --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/43.pdf

பிள்ளையாரை உடைப்போம் ! --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/46.pdf

புத்தர் விழா --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/48.pdf

புராணங்களை எரிக்க வேண்டும் --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/50.pdf

பெண் விடுதலைச் சட்டங்களும் பார்ப்பனர்களும் --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/51.pdf

பெரியாரின் தன் வரலாறு --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/57.pdf

பொதுத் தொண்டு --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/59.pdf

பொதுவுடைமை சமதர்மம் --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/60.pdf

மனு சாஸ்த்திரத்தை எரிக்க வேண்டும். ஏன் ? --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/66.pdf

மனு நீதி: ஜாதிக்கொரு நீதி --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/68.pdf

ரஷ்யாவின் வெற்றி --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/69.pdf

ஜனநாயகத்தின் முட்டாள்த்தனம் --> http://dvkperiyar.com/wp-content/uploads/2015/08/73.pdf

Wednesday 1 April 2020

முதன்மை தொலைபேசி எண்கள்

_தேவைப்படுவோர் சேமித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.. 

1. *முதலமைச்சர்* 
எடப்பாடி பழனிச்சாமி.
*9443146857*.

2. *துணை முதல்வர்* 
O. பன்னீர்செல்வம். 
*9655109251. 9843038848*. 

3. *பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர்*
K.A. செங்கோட்டையன் *9442621215. 9443092275*.

4. *கூட்டுறவு துறை அமைச்சர்* 
செல்லூர் ராஜு
*9443927555*.

5. *மின்சாரத்துறை அமைச்சர்*
பி.தங்கமணி
*9842740154*.

6. *சட்டத்துறை அமைச்சர்*
சி.வி.சண்முகம்.
*9443326779*.

7. *தமிழ் வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர்*
மா.பா.க.பாண்டியராஜன் 
*9840879559*.

8. *வருவாய்த்துறை அமைச்சர்*
R.P. உதயகுமார்
*9943911169*.

9. *ஆதி-திரவிடர் நலத்துறை அமைச்சர்*
V.M.ராஜலட்சுமி
*9791561576*

10. *BC மற்றும் சிறுபாண்மை பிரிவு அமைச்சர்*
S.வளர்மதி . *9842470989*.

11. *சமூக நலத்துறை அமைச்சர்* 
V .சரோஜா
*9340032299*. *9344772869.*

12. *சுகாதாரத்துறை அமைச்சர்*
C. விஜயபாஸ்கர்
*9894662211*.

13. *வேளாண்மை துறை அமைசசர்*
R.துரைக்கண்ணு
*9443527180.*

14. *மீன்வளத்துறை அமைச்சர்*
D.ஜெயக்குமார்
*9282102950*.

15. *போக்குவரத்து துறை அமைச்சர்*
M.R. விஜயபாஸ்கர்
*9443388155. 9750966601*. 

16 . *உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர்*
K.P.அன்பழகன் *9444012777. 9443261223.* 

17 *ஊரக/நராட்சித்துறை அமைச்சர்*
S.P.வேலுமணி
*8973035555*.

18. *வனத்துறை அமைச்சர்* 
திண்டுக்கல் ஸ்ரீனிவாசன் *9486133333*.

19. *தொழில் துறை அமைச்சர்*.
M.C. சம்பத்
*9443136395*.

20 *கைத்தறி துறை அமைச்சர்*
O. S. மணியன்
*9444078111*.

21. *உணவுத்துறை அமைச்சர்*
R. காமராஜ் *9842413434*.

22. *சுற்றுசூழல்துறை அமைச்சர்*
K.C. கருப்பண்ணன். *9443347777*. *9865207777*.

23. *கால்நடை பராமறிப்பு துறை அமைச்சர்*
உடுமலை இராதாகிருஷ்ணன் *9842236560.*

24. *செய்தி/விளம்பத்துறை அமைசசர்*
கடம்பூர் ராஜு *9442205002*.

25. *தொழில்/ ஊரகத்துறை அமைச்சர்*
P. பெஞ்சமின் .
*9884995440*.

26. *தொழிலாளர் நலதுறை அமைச்சர்*
நிலோபர் கபில்
*9443329062*.

27. *பால்வளத்துறை அமைச்சர்*
K.T.இராஜேந்திர பாலாஜி
*9443343799*.

28. *வணிக துறை அமைச்சர்* 
K.C.வீரமணி *9443341745*

29. *சுற்றுலாதுறை அமைச்சர்*
வெல்ல மண்டி நடராஜன்
*9842405000.*

29. *இந்து அறநிலயத்துறை அமைச்சர்*
ராமசந்திரன்.
*9443328045*.

30. *தகவல் செய்திதுறை அமைச்சர்*
M. மணிகண்டன்
*9840947777*.
*தமிழ்நாடு அனைத்து தாலுக்காவின் வட்டாட்சியர் (தாசில்தார் ) செல்போன் எண்கள் :-*_ 

1 *சென்னை மாவட்டம் chennai*
1 Fort-Tondiarpet 94450 00484
2 Purasawakkam-Perambur 94450 00485
3 Egmore-Nungambakam 94450 00486
4 Mylapore-Triplicane 94450 00487
5 Mambalam-Guindy 94450 00488

*2 திருவள்ளூர் மாவட்டம் tiruvallur*
6 Ambattur 94450 00489
7 Ponneri 94450 00490
8 Gummudipoondi 94450 00491
9 Thiruthani 94450 00492
10 Pallipattu 94450 00493
11 Thiruvallur 94450 00494
12 Uthukottai 94450 00495
13 Poonamallee 94450 00496

*3 காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் Kancheepuram*
14 Kancheepuram 94450 00497
15 Uthiramerur 94450 00498
16 Sriperumbudur 94450 00499
17 Chengalpattu 94450 00500
18 Thirkkalukunram 94450 00501
19 Tambaram 94450 00502
20 Madurantakam 94450 00503
21 Cheyyur 94450 00504

*4 வேலூர் மாவட்டம் Vellore*
22 Arcot 94450 00505
23 Valaja 94450 00506
24 Arakkonam 94450 00507
25 Vellore 94450 00508
26 Gudiyatham 94450 00509
27 Katpadi 94450 00510
28 Tirupathur 94450 00511
29 Vaniyampadi 94450 00512

*5 திருவண்ணாமலை மாவட்டம் Thiruvannamalai*
30 Cheyyar 94450 00513
31 Vandavasi 94450 00514
32 Arni 94450 00515
33 Thiruvannamalai 94450 00516
34 Polur 94450 00517
35 Chengam 94450 00518

*6 விழுப்புரம் மாவட்டம் Villupuram*
36 Kallakurichi 94450 00519
37 Sankarapuram 94450 00520
38 Thirukkoilur 94450 00521
39 Ulundurpettai 94450 00522
40 Thindivanam 94450 00523
41 Chengee 94450 00524
42 Villupuram 94450 00525
43 Vanur 94450 00526

*7 கடலூர் மாவட்டம் Cuddalore*
44 Chidambaram 94450 00527
45 Kattumannarkoil 94450 00528
46 Cuddalore 94450 00529
47 Panruti 94450 00530
48 Virudhachalam 94450 00531
49 Tittakudi 94450 00532

*8 தருமபுரி மாவட்டம் Dharmapuri*
50 Dharmapuri 94450 00533
51 Harur 94450 00534
52 Pappireddipatti 94450 00535
53 Pennagaram 94450 00536
54 Palacode 94450 00537

*9 கிருஷ்னகிரி மாவட்டம் Krishnagiri*
202 Krishnagiri 94450 00538
203 Uthangarai 94450 00539
204 Pochampalli 94450 00540
205 Hosur 94450 00541
206 Denkanikottai 94450 00542

*10 நாமக்கல் மாவட்டம் Namakkal*
64 Namakkal 94450 00543
65 Rasipuram 94450 00544
66 Thiruchengode 94450 00545
67 Paramathi-Velur 94450 00546

*11 சேலம் மாவட்டம் Salem*
55 Salem 94450 00547
56 Yercaud 94450 00548
57 Valaappadi 94450 00549
58 Attur 94450 00550
59 Gangavalli 94450 00551
60 Mettur 94450 00552
61 Omalur 94450 00553
62 Sankari 94450 00554
63 Edappadi 94450 00556

*12 நீலகிரி மாவட்டம் The Nilgiris*
84 Gudalur 94450 00557
85 Pandalur 94450 00558
86 Uthagamandalam 94450 00559
87 Kuntha 94450 00560
88 Kothagiri 94450 00561
89 Coonoor 94450 00562

*13 ஈரோடு மாவட்டம் Erode*
77 Erode 94450 00563
78 Perundurai 94450 00564
79 Dharapuram 94450 00565
80 Kangeyam 94450 00566
81 Bhavani 94450 00567
82 Gobi 94450 00568
83 Sathy 94450 00569

*14 கோவை மாவட்டம் Coimbatore*
68 Coimbatore(S) 94450 00570
69 Coimbatore(N) 94450 00571
70 Mettupalayam 94450 00572
71 Palladam 94450 00573
72 Thirupur 94450 00574
73 Avinashi 94450 00575
74 Pollachi 94450 00576
75 Valparai 94450 00577
76 Udumalaipettai 94450 00578

*15 திண்டுக்கல் மாவட்டம் Dindigul*
90 Dindigul 94450 00579
91 Natham 94450 00580
92 Nilakottai 94450 00581
93 Palani 94450 00582
94 Oddanchatram 94450 00583
95 Vedasedur 94450 00584
96 Kodaikanal 94450 00585

*16 மதுரை மாவட்டம் Madurai*
102 Madurai(North) 94450 00586
103 Madurai(South) 94450 00587
104 Melur 94450 00588
105 Vadipatti 94450 00589
106 Usilampatti 94450 00590
107 Thirumangalam 94450 00591
108 Peraiyur 94450 00592

*17 தேனி மாவட்டம் Theni*
97 Periakulam 94450 00593
98 Theni 94450 00594
99 Andipatti 94450 00595
100 Uthamapalayam 94450 00596
101 Bodinayakanur 94450 00597

*18 கரூர் மாவட்டம் Karur* 
109 Karur 94450 00598
110 Aravakurichi 94450 00599
111 Kulithalai 94450 00600
112 Krishnarayapuram 94450 00601

*19 திருச்சி மாவட்டம் Tiruchirapalli*
119 Tiruchirappalli 94450 00602
120 Srirangam 94450 00603
121 Manapparai 94450 00604
122 Lalgudi 94450 00605
123 Manachanallur 94450 00606
124 Musiri 94450 00607
125 Thottiam 94450 00608
126 Thuraiyur 94450 00609

*20 பெரம்பலூர் மாவட்டம் Perambalur*
113 Perambalur 94450 00610
114 Veppanthattai 94450 00611
115 Kunnam 94450 00612
116 Ariyalur 94450 00613
117 Udayarpalayam 94450 00614
118 Senthurai 94450 00615

*21 நாகப்பட்டம் மாவட்டம் Nagapattinam*
127 Nagapattinam 94450 00616
128 Vedaranyam 94450 00617
129 Keelvelur 94450 00618
130 Thirukkuvalai 94450 00619
131 Mayiladuthurai 94450 00620
132 Tharangampadi 94450 00621
133 Seerkazhi 94450 00622

*22 திருவாரூர் மாவட்டம் Tiruvarur*
134 Mannargudi 94450 00623
135 Needamangalam 94450 00624
136 Thiruthuraipoondi 94450 00625
137 Thiruvarur 94450 00626
138 Nannilam 94450 00627
139 Kodavasal 94450 00628
140 Valangaiman 94450 00629

*23 தஞ்சை மாவட்டம் Thanjavur*
141 Thanjavur 94450 00630
142 Thiruvaiyaru 94450 00631
143 Orathanadu 94450 00632
144 Kumbakonam 94450 00633
145 Thiruvidaimaruthur 94450 00634
146 Papanasam 94450 00635
147 Pattukottai 94450 00636
148 Peravoorni 94450 00637

*24 புதுக்கோட்டை மாவட்டம் Pudukkottai*
149 Kolathur 94450 00638
150 Elluppur 94450 00639
151 Alangudi 94450 00640
152 Pudukkottai 94450 00641
153 Gandarvakottai 94450 00642
154 Thirumayam 94450 00643
155 Aranthangi 94450 00644
156 Avudaiyarkoil 94450 00645
157 Manamelkudi 94450 00646

*25 சிவகங்கை மாவட்டம் Sivagangai*
158 Thirupathur 94450 00647
159 Karaikudi 94450 00648
160 Devakottai 94450 00649
161 Sivagangai 94450 00650
162 Manamadurai 94450 00651
163 Ilayankudi 94450 00652

*26 ராமநாதபுரம் மாவட்டம் Ramanathapuram*
164 Ramanathapuram 94450 00653
165 Rameswaram 94450 00654
166 Thiruvadanai 94450 00655
167 Madukalathur 94450 00656
168 Kamudhi 94450 00657
169 Paramakudi 94450 00658
170 Kadaladi 94450 00659

*27 விருதுநகர் மாவட்டம் Virudhunagar*
171 Srivilliputhur 94450 00660
172 Rajapalayam 94450 00661
173 Sathur 94450 00662
174 Sivakasi 94450 00663
175 Aruppukkottai 94450 00664
176 Kaariapatti 94450 00665
177 Virudhunagar 94450 00667
178 Thiruchuli 94450 00668

*28 திருநெல்வேலி மாவட்டம் Tirunelveli*
187 Palayamkottai 94450 00669
188 Sakarankoil 94450 00670
189 Tirunelveli 94450 00671
190 Ambasamudram 94450 00672
191 Nanguneri 94450 00673
192 Radhapuram 94450 00674
193 Thenkasi 94450 00675
194 Shenkottai 94450 00676
195 Veerakeralampudur 94450 00677
196 Aaangulam 94450 00678
197 Sivagiri 94450 00679

*29 தூத்துக்குடி மாவட்டம் Thoothukudi*
179 Thoothukudi 94450 00680
180 Srivaikuntam 94450 00681
181 Thiruchendue 94450 00682
182 Sathankulam 94450 00683
183 Koilpatti 94450 00684
184 Ottapidaram 94450 00685
185 Vilathikulam 94450 00686
186 Ettaiyapuram 94450 00687

*30 கன்னியாகுமரி மாவட்டம் Kanniyakumari*
198 Thovalai 94450 00688
199 Agastheeswaram 94450 00689
200 Kalkulam 94450 00690
201 Vilavancode 94450 00691.by krishna